การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1
⨀ O1 โครงสร้าง
⨀ O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
⨀ O3 อำนาจหน้าที่
⨀ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
⨀ O5 ข้อมูลการติดต่อหนวยงาน
⨀ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
⨀ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
⨀ O8 Q&A
⨀ O9 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2
⨀ O10 แผนดำเนินงานประจำปี
⨀ O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
⨀ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
⨀ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน     
⨀ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
⨀ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
⨀ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
⨀ O17 E–Service     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3
⨀ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
⨀ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
⨀ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
⨀ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
⨀ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
⨀ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
⨀ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
⨀ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
⨀ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
⨀ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
⨀ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
⨀ O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
⨀ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
⨀ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
⨀ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
⨀ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
⨀ O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
⨀ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
⨀ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
⨀ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
⨀ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
⨀ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
⨀ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
⨀ O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2
⨀ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
⨀ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน