ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอท่าค...

วันที่ 30 พฤศิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ […]

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศ...

วันที่ 30 พฤศิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ […]

ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ...

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก […]