ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อใช้รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห...

สังกัดสำงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย แ...

คลิก Downloads ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔...

การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...

คลิกดาวน์โหลด การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2...

การดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (อนุกรรมการครู และอน...

คลิกดาวน์โหลด การดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (อนุกรรมการครู และอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา)...

หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสม...

Downloads หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค....

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...

Downloads แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2565...