รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักป...

รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ...

รายงานการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุ...

รายงานการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2...