ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ สพป.กส.๒...

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กส.๒ ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์...