การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 25...

รายละเอียดประกอบรายงานการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพป.กส.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565