ระบบแจ้งผลการเรียนโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร...

โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ได้จัดทำระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030077 ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS) นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนและดาวน์โห...

รวมเกียรติบัตรระดับชาติโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร...

รวมเกียรติบัตรระดับชาติที่ผู้บริหาร คณะครูอละนักเรียนไดรับในปีการศึกษา 2562 จากงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ที่ จ.ศรีสะเกษ https://drive.google.com/file/d/1QqlfwEuQg9u6NAQ1H-MwQO5EeGeYs4nm/view?usp=sharing...