ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ สพป.กส.๒...

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กส.๒ ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์...

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ศูนย์เครือข...

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทาง […]