งานมุทิตาจิตข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี๒๕๖๓ สมาคมผู้ประกอบ...

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูฆ้อ […]

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายผู้บริห...

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวย […]