โครงสร้างและการจัดองค์กรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กส.2


นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เบอร์โทรศัพท์มือถือ : –

นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 082-493-5565

นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทร :
Email :

นางสาวสุกัลญา ภูผิวโคก
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
Email :
นายสถิต ศรีถาวร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
Email :

นางทองมุข ปารมีชัย
กลุ่มงานวัดประเมินผล
ทางการศึกษา
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
Email :

นางสาวนุชนารถ
ภูมาศ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
Email :

นางประคอง จุลสอน
กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผล
ระบบการบริหารและจัดการศึกษา
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
Email :

นายสุพรรณ ธรรมแนบจิตร
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
Email :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *