อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ 

อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ 

https://drive.google.com/file/d/1fGeakZP2d1U3I2JvvANULUH70qRUlyFh/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published.