ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ข้อมูลปีการศึกษา 2562

ลำดับ โรงเรียนผู้บริหารประเภทการศึกษาครู/บุคลากรนักเรียน 10 มิ.ย.62
1นากุงวิทยาเสริมนายสุรชัย คำก้อนอนุบาล-ประถมศึกษา10161
2บ้านหนองแสงนายฤทธิ์เทวัญ ภูนาหาอนุบาล-ประถมศึกษา544
3หนองกุงราษฎร์วิทยานายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์อนุบาล-ประถมศึกษา15214
4หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์นายจงรักษ์ ภูครองพลอยอนุบาล-ประถมศึกษา558
5บ้านดงอัคคะประชาสามัคคีนายพงษ์สาคร บ่อคำเกิดอนุบาล-ประถมศึกษา778
6บ้านขามวิทยาคมนายไมตรี อินอุ่นโชติอนุบาล-ประถมศึกษา532
7บ้านหนองแวงฮีนายสมบัติ พันธ์โพธิ์คาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น14146
8บ้านหนองบัวนายสนั่น แพงสายอนุบาล-ประถมศึกษา788
9บ้านโคกศรีนางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทนอนุบาล-ประถมศึกษา981
10บ้านสาวิทยาสรรพ์นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชรอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น19233
11ชุมชนบ้านป่าแดงนายศราวุธ ศรีประภาอนุบาล-ประถมศึกษา14167
12บ้านหนองขามนางกชภรณ์ เนื่องโสมอนุบาล-ประถมศึกษา1098
13ดอนยานางศึกษานายนพดล พิมพิไสยอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น17196
14นาเชือกวิทยาสรรพ์นายอนันตสุข นาไชยอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น21338
15นาแกราษฎร์อำนวยนายวีรศักดิ์ ดอนสามารถอนุบาล-ประถมศึกษา13161
16หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงนายสุนันต์ ศรแสงอนุบาล-ประถมศึกษา983
17ปอแดงวิทยานายรุ้ง ทาสะโกอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น17181
18นาดีหลุมข้าววิทยาดร.อารยันต์ แสงนิกุลอนุบาล-ประถมศึกษา10120
19ขมิ้นพัฒนวิทย์นายศักย์ศรณ์ ดลปัดชาอนุบาล-ประถมศึกษา653
20นางามแก่นลำดวนวิทยานายสวาท น้อยเสนาอนุบาล-ประถมศึกษา13132
21หนองไผ่รัฐบำรุงนายกมลจิตร วงศ์เชียงยืนอนุบาล-ประถมศึกษา7105
22สร้างมิ่งประสิทธิ์ผลนายชูชาติ แก้วศรีจันทร์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น986
23โนนสูงวิทยานางสุทัด ช่างนอกอนุบาล-ประถมศึกษา14170
24บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์อนุบาล-ประถมศึกษา439
25เชียงสาศิลปสถานนายอำนาจ หารัญดาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น17197
26ชุมชนบ้านตูมวิทยาคารว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น14113
27เชียงงามวิทยาคารอนุบาล-ประถมศึกษา20
28โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมนางสาวนิตยา นากองศรีอนุบาล-ประถมศึกษา855
29โคกก่องราษฎร์นุกูลอนุบาล-ประถมศึกษา57
30บ้านเว่อวิทยานุกูลนายรัฐพล เมืองชื่นอนุบาล-ประถมศึกษา649
31โคกคำวิทยานายประยูร มังสังคำอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น19213
32ฮ่องฮีวิทยานางวาสนา ภูภักดิ์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น16128
33พินิจราษฎร์บำรุงนางมะลิจันทร์ บัณฑิตอนุบาล-ประถมศึกษา491,015
34ผดุงราษฎร์วิทยานายพีรวัฒน์ วงษ์พรมอนุบาล-ประถมศึกษา13123
35ชุมชนดอนยูงวิทยายนนางสุทธดา รักษานามอนุบาล-ประถมศึกษา782
36หัวงัววิทยาคารนายพงศกร ภูช่างทองอนุบาล-ประถมศึกษา10107
37บ้านหนองเสือนายสมพร ไชยดีอนุบาล-ประถมศึกษา959
38ห้วยเตยวิทยานายศิริพงษ์ คำอาจอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น20208
39บ้านหนองตอกแป้นวิทยานางศิรารัตน์ นาถมทองอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น17149
40คำไฮวิทยานายบุญชม ภูหัวไร่อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น17152
41หนองอิเฒ่าวิทยานายประสิทธิ์ ภูจอมผาอนุบาล-ประถมศึกษา893
42หลักด่านวิทยานางสาวกาญจนา พุ่มสลิดอนุบาล-ประถมศึกษา663
43ดงน้อยโนนสวรรค์อนุบาล-ประถมศึกษา759
44ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)นางเพียงณภัส ศรีบุรัมย์อนุบาล-ประถมศึกษา751
45วัดบ้านกุดสังข์อนุบาล-ประถมศึกษา327
46บ้านเสียววิทยาสรรพ์นายกำพล อุปัชฌาย์อนุบาล-ประถมศึกษา12161
47หนองไม้พลวงวิทยาคมนายศักดิ์สิทธิ์ ชิงรัมย์อนุบาล-ประถมศึกษา1193
48ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยาอนุบาล-ประถมศึกษา1087
49โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคีนายวิวัฒพงษ์ พัทโทอนุบาล-ประถมศึกษา638
50หัวนาคำจรูญศิลป์นายวิสันต์ ไชยพิมพ์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น17212
51ดงบังวิทยานายกิตติชัย ไกรพินิจอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น14144
52โคกค่ายโคกใหญ่วิทยานายอนันต์ ทิพย์อาสน์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น16148
53บ้านหนองหัวช้างนางสาววรรณกานต์ สิมมาอนุบาล-ประถมศึกษา635
54โพนสิมอนุเคราะห์ดร.ปิยะกุล อุทโทอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น18251
55วัดบ้านดอนกลางนายพนานต์ อัมรานนท์อนุบาล-ประถมศึกษา436
56ยางคำวิทยานายเขตรัตน์ ภูกองไชยอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น15104
57บ้านแกวิทยาคมนายขวัญใจ อุดมรัตน์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น19227
58บ้านหนองแวงบ่อแก้วนายประดิษฐ์ นันทสมบูรณ์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น15120
59ดอนขีวิทยานายนิวัฒน์ พิมแสงอนุบาล-ประถมศึกษา10105
60อุ่มเม่าวิทยานายธัชพล ใจศิริอนุบาล-ประถมศึกษา7101
61โคกศรีวิทยายนนายสุพเมธ พลเสนอนุบาล-ประถมศึกษา890
62ชุมชนดอนม่วงงามนางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศอนุบาล-ประถมศึกษา13124
63ชุมชนกุดโดนวิทยาคมดร.วิโรจน์ ค้อไผ่อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น18137
64หนองแวงประชาสรรพ์นายเคน อาจดวงดีอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น18162
65หนองแวงม่วงนายบัญญัติ ปรีพูลอนุบาล-ประถมศึกษา850
66นาค้อวิทยาคมนายสุนทรา กุลาสาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น17159
67หนองปะโอประชาอุทิศนายสุริยา สุเพ็ญศิลป์อนุบาล-ประถมศึกษา13159
68คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์นางกัญญาภัค แก้วกลางเมืองอนุบาล-ประถมศึกษา637
69คำมันปลาผดุงวิทย์อนุบาล-ประถมศึกษา630
70คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยานายธานี ภูสดศรีอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น23282
71ป่าหวายศึกษาอนุบาล-ประถมศึกษา314
72คำใหญ่วิทยานายสมหวัง อ่อนราษฎร์อนุบาล-ประถมศึกษา1290
73ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์นายบัญชา เสนาคูณอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น9101
74บ้านชัยศรีนายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์อนุบาล-ประถมศึกษา865
75โนนเตาไหหนองแกนายบวร ภูแสงศรีอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น946
76บ้านทรายทองวิทยาคมนายมานิตย์ ทิพย์พันธุ์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น17116
77หนองกุงไทยวิทยาคมอนุบาล-ประถมศึกษา8105
78โนนสะอาดราษฎร์อำนวยนางประสพสุข ศรีหงษ์ทองอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น18171
79หนองแสงวิทยานางสาวธัญพร เทพสิงห์อนุบาล-ประถมศึกษา676
80หนองบัววิทยาเสริมนายนรากร เสนฤทธิ์อนุบาล-ประถมศึกษา1078
81นาสีนวลอุดมเวศม์อนุบาล-ประถมศึกษา539
82เดชอุดมพิทยาคมอนุบาล-ประถมศึกษา25
83พิมูลวิทยาอนุบาล-ประถมศึกษา120
84บ้านหาดทรายมูลนายทองใส จันทะรัตน์อนุบาล-ประถมศึกษา770
85หน่อคำประชานุเคราะห์นายเดชฤทธิ์ วรรณทองอนุบาล-ประถมศึกษา972
86เนินลาดวิทยานายนวมินทร์ นันตะริอนุบาล-ประถมศึกษา847
87ห้วยเม็กราษฎร์นุกูลนายอภิชัย ศรีโทอนุบาล-ประถมศึกษา10116
88บ้านกุดท่าลืออนุบาล-ประถมศึกษา10111
89หัวดงวิทยาอนุบาล-ประถมศึกษา30
90โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์นายวิศูตร์ เรืองเลิศอนุบาล-ประถมศึกษา12133
91ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยานางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์อนุบาล-ประถมศึกษา1085
92หนองโนวิทยาคมนายเฉลิมชัย หนูชื่นอนุบาล-ประถมศึกษา873
93หัวหินราษฎร์บำรุงอนุบาล-ประถมศึกษา24
94ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์นายศรายุทธ เชื้ออัญอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น19134
95สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุงนายทองสุข วงษ์อนันท์อนุบาล-ประถมศึกษา740
96ขอนแก่นวิทยาเสริมนายสดใส ภูเนตรอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น20272
97บ้านคำแคนอนุบาล-ประถมศึกษา638
98กุดจิกวิทยาคารนายชาญ ยอดประทุมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น21256
99บ้านโคกกลางนายพยุงค์ ทองคำอนุบาล-ประถมศึกษา1098
100บ้านแสนสุขนายสมใจ คัสกรณ์อนุบาล-ประถมศึกษา977
101ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)อนุบาล-ประถมศึกษา10
102ดงบังอำนวยวิทย์นายธานินทร์ วรรณสารอนุบาล-ประถมศึกษา15193
103ดงสมบูรณ์ประชารัฐนายจรัญ มุสิกาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น18150
104ดงสวรรค์อุดมมิตรนางจินตนา คำก้อนอนุบาล-ประถมศึกษา979
105นาตาลวิทยาคมนายวัลลภ ภูจอมจิตรอนุบาล-ประถมศึกษา12131
106ท่าคันโทวิทยายนนายดาวเรือง สิงหราชอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น25373
107ท่าเมืองสำราญวิทย์อนุบาล-ประถมศึกษา528
108บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)อนุบาล-ประถมศึกษา538
109บ้านหนองแซงนายสุวรรณ มูลปลาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น28472
110บ้านโนนอำนวยจ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์อนุบาล-ประถมศึกษา13126
111ยางอู้มวิทยาคารนางพนาพร ภูจอมจิตรอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น25341
112คำบอนวิทยาสรรพ์นายนิยม สวัสดีอนุบาล-ประถมศึกษา730
113บ้านชัยศรีสุขนายปัญญา สนองเดชอนุบาล-ประถมศึกษา760
114ประชารัฐศึกษานายสุรเนตร เนตรมุขอนุบาล-ประถมศึกษา741
115โคกเครือวิทยานายสาคร คำแสนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น14142
116หนองโนวิทยานายอภิชัย ดาวดึงษ์อนุบาล-ประถมศึกษา1099
117ห้วยยางดงวิทยานายสุพจน์ นาสมบัติอนุบาล-ประถมศึกษา1196
118สายปัญญาสมาคมว่าที่ ร.ต.วิชัย เนตรมุขอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น23248
119ภูฮังวิทยาคารอนุบาล-ประถมศึกษา12168
120สำราญ – ประภาศรีอนุบาล-ประถมศึกษา888
121ไทรทองวิทยาคารนายวาทิตย์ คำสิงห์อนุบาล-ประถมศึกษา853
122คำขามวิทยาจ.ส.ต.รัศมี ศรีหงษ์ทองอนุบาล-ประถมศึกษา997
123สว่างกิจวิทยานางกาญจนา วรพันธ์อนุบาล-ประถมศึกษา1061
124คำถาวรเจริญวิทย์นางแสงไทย ดวงปากดีอนุบาล-ประถมศึกษา761
125เสริมเสาเล้าวิทยานายพิพัฒน์ ปารมีชัยอนุบาล-ประถมศึกษา637
126หนองมันปลาวิทยานายเฉลิม คงแสนคำอนุบาล-ประถมศึกษา15114
127หนองแฝกหนองหว้าวิทยานายทินกร ดีพลงามอนุบาล-ประถมศึกษา10101
128บ้านหนองไผ่นายวสันต์ ภูคงคาอนุบาล-ประถมศึกษา662
129บ้านโนนสมบูรณ์วิทยานายสว่าง ชินโคตรอนุบาล-ประถมศึกษา629
130โคกเจริญวิทยานายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์อนุบาล-ประถมศึกษา1071
131หนองหอไตรราษฎร์บำรุงนายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมาอนุบาล-ประถมศึกษา749
132หนองกุงศรีวิทยาคมนายสวัสดิ์ เวียงอินทร์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น19260
133ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงนายพิจิตร ชินมาตรอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น16222
134สะอาดนาดีศิลาวิทย์อนุบาล-ประถมศึกษา780
135คำไฮวิทยานายนิกร นามโสอนุบาล-ประถมศึกษา959
136สระแก้ววิทยานุกูลประถมศึกษา36
137ไชยวารวิทยาคมนายธีระพงษ์ โชติจำลองอนุบาล-ประถมศึกษา984
138พรมลีศรีสว่างนางบุษบา นรินทร์รัมย์อนุบาล-ประถมศึกษา974
139หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์นายนิพนธ์ ภูคงคาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น16152
140ท่อนสังข์วิทยานายประเมธ ภูคงคาอนุบาล-ประถมศึกษา855
141ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์นายชัชวาล ทัพพันธ์อนุบาล-ประถมศึกษา984
142นาบงวิทยานายสมนึก ไทยแท้อนุบาล-ประถมศึกษา12127
143หนองสวงวิทยาคมนายวีระชัย มูลรัตน์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น18239
144คำโองวิทยานายณัฐวุฒิ อุ่นสำโรงอนุบาล-ประถมศึกษา1085
145นาอวนวิทยาสิทธิ์นางสาวสุธาสินี ประสานวงศ์อนุบาล-ประถมศึกษา838
146หนองแข้วิทยานายคม เอกพันธ์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น17164
147หนองบัวชุมนางสาวเจศิกา เจฒิภัทรกุลอนุบาล-ประถมศึกษา748
148ชุมชนหนองหินวิทยาคารนายภวัฒน์ มูลสารอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น25349
149หนองใหญ่วิทยาอนุบาล-ประถมศึกษา317
150จินดาสินธวานนท์นายทักษิน เชื้อสูงอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น22264
151นามูลสมบูรณ์วิทย์นางวนิดา ศรีคำมูลอนุบาล-ประถมศึกษา1065
152บ้านหนองชุมแสงนางยุพิน เมืองฮามอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น19207
153เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยาอนุบาล-ประถมศึกษา10194
154กุดฆ้องชัยวิทยานายธนา กมลตรีอนุบาล-ประถมศึกษา985
155น้อยดอนข่าประชาสามัคคีนายนุกูล ทรงมงคลรัตน์อนุบาล-ประถมศึกษา860
156โคกประสิทธิ์วิทยานายฤทธิรงค์ นาถมทองอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น16151
157โนนชัยประชาสรรค์นางจิราพร นาจรูญอนุบาล-ประถมศึกษา748
158หนองเม็กวิทยานางสุพรรณิการ์ นาชัยฤทธฺ์อนุบาล-ประถมศึกษา851
159บัวสะอาดส่งเสริมนายอวิรุทธ์ มูลเอกอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น948
160บ้านชาดวิทยาคารนายเทิดชัย บัวอาจอนุบาล-ประถมศึกษา850
161ท่าแห่วิทยาคมนายสำเริง สุจิตตกุลอนุบาล-ประถมศึกษา12116
162ดอนแคนโนนเปลือยวิทยานายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ์อนุบาล-ประถมศึกษา12147
163โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมนางเกศรา ทะรังศรีอนุบาล-ประถมศึกษา793
164โนนศิลาสว่างวิทย์นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใสอนุบาล-ประถมศึกษา12131
165หนองคูวังเดือนห้าวิทยานายวีรเดช นรินทร์รัมย์อนุบาล-ประถมศึกษา539
166วังยางวิทยาคารนายสมควร ศรีชมภูอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น18128
167ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริมอนุบาล-ประถมศึกษา222
168โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์นายพิทักษ์ สุจิตตกุลอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น1065
Total Page Visits: 2898 - Today Page Visits: 10