หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

เชิญท่านเข้าสู่บทเรียน

  1. หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สำหรับครูปฐมวัย  คลิกเข้าอบรม
  2. หลักสูตรการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัย  คลิกเข้าอบรม
  3. หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  คลิกเข้าอบรม
  4. หลักสูตร Coding สำหรับครูผู้สอน  คลิกเข้าอบรม
  5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  คลิกเข้าทดสอบ
  6. หลักสูตรการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาสำหรับครูผู้สอน คลิกเข้าทดสอบ
  7. หลักสูตรการใช้สื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน
  8. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
  9. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คลังสร้างความรู้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

Google Form : การสร้างฟอร์มแบบทดสอบและส่งเกียรติบัติผ่านอีเมล
การสร้างฟอร์มส่งอีเมล์และเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม

คู่มือเอกสารเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

คลิกดาวโหลด

หนังสือและคู่มือ

คู่มือ สื่อ ประกอบการเรียนการสอน
หนังสือ คู่มือ สพร.
Total Page Visits: 1212 - Today Page Visits: 2