วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION) 

                เป็นองค์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พร้อมก้าวสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

             1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

             2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

             3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

             4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

             5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต่อต้านการทุจริต

Total Page Visits: 3237 - Today Page Visits: 9