นิเทศออนไลน์
  1. คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน คลิกดาวโหลด
  2. คู่มือ ส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมลูกเสือ ทักษะชีวิต ในสถานศึกษา คลิกดาวโหลด
  3. เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน คลิกดาวโหลด
  4. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ‎(ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551)‎ คลิกดาวโหลด

แผน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร
สรุปมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุงปี60
p5 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560

Total Page Visits: 2752 - Today Page Visits: 4