ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

Created on Thursday, 24 December 2015 10:40

ความรู้คู่ความดี  สามัคคี รักษ์วัฒนธรรมถิ่นไทย

                                       ความรู้ = Knowledge

                                       ความดี = Moral

                                       สามัคคี = Harmony

                           K = Knowledge  ความรู้

                           A = Awareness ความตระหนัก,  Attitudeเจตคติ

                           L = Learning  การเรียนรู้

                           A = Agreement  ความเห็นพ้องต้องกัน

                           S = Smart  สง่างาม

                            I = Intelligent  ฉลาดเฉลียว

                           N = Network เครือข่าย,  Natureธรรมชาติ

          2 = สามัคคี มีวัฒนธรรม, สามัคคี = Harmony, Collaboration   

                วัฒนธรรม = Cultural