คู่มือการปฏิบัติงาน
นางนันทิรา เมตตา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

คู่มือPMQA
คู่มือควบคุมภายใน
นางสาวณัฏฐานุช ทองภู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คู่มือOne stop service
นางสาววีรณา ละครมูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คู่มือการใช้รถ
นางวาสนา ไชยกระโทก
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นางดาราวดี ค่ำคูณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คู่มือเลขา
นายชาติชาย ภูกาสอน
พนักงานธุรการ ระดับ ๔

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Total Page Visits: 83 - Today Page Visits: 1