โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายเคน อาจดวงดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 086-2381991
นางสาวพุทธรักษ์ กุตัน
ผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Emali : goongtei@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 084-7920905
นายชุมพล ภูครองตา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
Email : choomphon_so@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-569123
ปฏิบัติงาน – กลุ่มงานส่งเสริมการกิจการพิเศษ
นางปวีณ์กร ภูกาสอน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Email : wiphavee2008@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 080-7559623
ปฏิบัติงาน – กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนและส่งเสริมคุณภาพ การจัดการศึกษา
นางสาวอรทัย หาระทา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Email : oratai2589@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 082-4372325
ปฏิบัติงาน – กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาและ กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพเพื่อกองทุนการศึกษา
นางสาวกัณฑิมา แสวงผล
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Email : kanthimasaweangphol@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 099-3467964
ปฏิบัติงาน – กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษและกลุ่มงานธุรการ

Total Page Visits: 110 - Today Page Visits: 1