โครงสร้างและการจัดองค์กรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เบอร์โทรศัพท์มือถือ : –
นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 082-493-5565
นางสาวพุทธรักษ์ กุตัน
ผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Emali : goongtei@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 084-7920905


นายชุมพล ภูครองตา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
Email : choomphon_so@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-569123
ปฏิบัติงาน – กลุ่มงานส่งเสริมการกิจการพิเศษ

นางปวีณ์กร ภูกาสอน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Email : wiphavee2008@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 080-7559623
ปฏิบัติงาน – กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนและ
ส่งเสริมคุณภาพ การจัดการศึกษา

นางสาวอรทัย หาระทา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Email : oratai2589@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 082-4372325
ปฏิบัติงาน – กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการ
ศึกษาและกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพเพื่อ
กองทุนการศึกษา

นางสาวกัณฑิมา แสวงผล
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
Email : kanthimasaweangphol@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 099-3467964
ปฏิบัติงาน – กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษและ
กลุ่มงานธุรการ
Total Page Visits: 451 - Today Page Visits: 3