Get Adobe Flash player

แบบ ปพ.3 โรงเรียนในสังกัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2561

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์ศูนย์เครือข่าย

งบทดลองประจำปีงบประมาณ

ติดต่อสอบถามพูดคุยกับเรา

Login Form

ข่าวสารจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

วิสัยทัศน์,พัธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)            

                เป็นองค์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พร้อมก้าวสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

             1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

 

             2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 

             3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 

             4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

 

             5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต่อต้านการทุจริต

 

Share

       

ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และคณะได้มาเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา รร.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การขับเคลื่อนนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 169 คน  เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนการดำเนินงานและปฏิบัติงานในสถานศึกษา อ่านต่อ...
นายนายชาญกฤต น้ำใจดี รอง ผอ.สพป.กส.2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. รุ่นที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 อ่านต่อ...

 

 วันที่  7 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ....

 

  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนาดุล  พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและความรับผิดทางทะเมิดของเจ้าหน้าที่       อ่านต่อคลิก........

                             

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน  อ่านต่อ........

                                

                                                                                                      ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

 

กระดานข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

  • หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กส.2
  • ข่าวแจ้งประชุม สพป.กส.2
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

More Topics »

More Topics »

 

 amss

EDF

kruthai

IIT

  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ

เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.

สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

 

การจัดส่งข้อมูล e-Library

........

 การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค