Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศปี 2561

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์ศูนย์เครือข่าย

งบทดลองประจำปีงบประมาณ

ติดต่อสอบถามพูดคุยกับเรา

Login Form

ยุทธศาสตร์

             1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

             2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
             3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
             4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
             5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
             6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 

                    

 

Share

กระดานข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

  • หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กส.2
  • ข่าวแจ้งประชุม สพป.กส.2
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

More Topics »

More Topics »

แบบ ปพ.3 โรงเรียนในสังกัด