Get Adobe Flash player

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์กลุ่มงานในสังกัด

ติดต่อสอบถามพูดคุยกับเรา

Login Form

กลยุทธ์

              กลยุทธ์
       
       จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงกำหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

 

               กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

            กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมนักเรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

 

             กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

             กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 

Share