Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศปี 2561

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์ศูนย์เครือข่าย

งบทดลองประจำปีงบประมาณ

ติดต่อสอบถามพูดคุยกับเรา

Login Form

รอง ผอ.สพป.กส 2


               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
สายตรง 089-8418994


นายธนาดุล  พาลี
สายตรง 096-6746322


นายชาญกฤต  น้ำใจดี      
Share

กระดานข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

  • หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กส.2
  • ข่าวแจ้งประชุม สพป.กส.2
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

More Topics »

More Topics »

แบบ ปพ.3 โรงเรียนในสังกัด