Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศปี 2561

หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์ศูนย์เครือข่าย

งบทดลองประจำปีงบประมาณ

ติดต่อสอบถามพูดคุยกับเรา

Login Form

ผอ.กลุ่ม


ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

 


นายประดิษฐ์ สีเล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนรักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายภุชพงค์  โคตรบัญชา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริ
มการจัดการศึกษา

ดร.วิจิตรา โคตรบัญชา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นโยบ
ายและแผน


นายเรืองฤทธิ์ บุญแสน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นายสันติ  ภูสงัด
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  
ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางจารุวัลย์ อินธิศร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนันทิรา   เมตตา
รักษาการผู้อำนวยการศูฯย์ ICT
และประชาสัมพันธ์


     
Share

กระดานข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

  • หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กส.2
  • ข่าวแจ้งประชุม สพป.กส.2
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

More Topics »

More Topics »

แบบ ปพ.3 โรงเรียนในสังกัด