Get Adobe Flash player

การประชุมเพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ กล่าวรายงาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ที่มีผลงานเชิงประจักษ์

Share