Get Adobe Flash player

อบรมเชิงปฏิบัติการ amss

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ และระบบเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ การจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS) เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS) และเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานได้โดยอย่างรวดเร็ว และสามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

Share