Get Adobe Flash player

อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัล นาคารา จังหวัดหนองคาย ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการร่วมมือ ร่วมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม 

Share