Get Adobe Flash player

เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกิตติพศ พลพิลา ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวรายงานต่อ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นผู้จัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยลูกเสือ-เนตรนารี จากอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๔ เขต รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๙๐ คน

Share